Tuesday, September 25, 2007

اعلاميۀ جهاني حقوق بشر

اعلاميۀ جهاني حقوق بشر

مقدمه

از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضايي خانوادۀ بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير انان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد: از انجا که عدم شناسايي و تحقير بشر منتهي به اعمال و حشيانه اي گرديده است که روح بشر را به عصيان و اداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد، از انجاکه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مر و زن مجدداً در منشور، اعلام کرده اند و تصميم را سخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي، کمک کنند و در محيطي آزاد، وضع زندگي بهتري به وجود اورند از آنجا که دول عضو، متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند، از انجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق بشر را آرمان مشترکي براي اجراي کامل اين تعهد، کمال اهميت را دارد، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل، اعلام مي کند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً در مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديهاتو سعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل و چه در بين مردم کشوهاي که قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.

ماده ١

تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.

ماده ٢

هرکسي مي تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيثيت نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقيده سياسي يا هرعقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، ازتمام حقوق و کليه آزاديهايي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد،

به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

ماده ٣

هر کسي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد

ماده ٤

احدي را نمي توان در بردگي نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است.

ماده ٥

احدي رانمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يابرخلاف انسانيت و شوون بشري يا موهن باشد.

ماده ٦

هرکسي حق دارد کي شخصيت حقوقي در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.


ماده ٧

همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيده به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.

ماده ٨

در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد وآن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد هرکسي حق رجوع موثر به محاکم مالي صالحه دارد.

ماده ٩

احدي نمي تواند خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيدبشود.

ماده ١٠

هرکسي با مساوات کامل حق داردکه دعوايش به وسيله دادگاهي مستقل و بي طرف، منصفاته و علنا رسيدگي گردد و چنين دادگاهي در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او تو جه پيدا کرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد.

ماده ١١

١ هرکس که به بزه کاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمينهاي لازم براي او تامين شده باشد، نقصير او قانوناً محرز گردد.

٢ هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محکوم نخواهد شد. به همين طريق هيچ مجازاتي شديد تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق مي گرفت در باره احدي اعمال نخواهد شد.

ماده ١٢

احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرارگيرد، هرکس حق دارد که در مقابل اين گونه مداخلات و حملات، مورد حمايت قانون قراد گيرد.

ماده ١٣

١ هرکسي حق دارد که در داخل هر کشوري آزادنه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

٢ هرکسي حق دارد که هرکشوري و ازجمله کشور خود را ترک يابه کشور خود باز گردد.

ماره ١٤

١ هرکس حق دارد که در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.

٢ در مواردي که تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتار هاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده نمود

ماده ١٥

١ هرکس حق دارد داراي تابعيت باشد

٢ احدي رانمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تقير تابعيت محروم کرد.

ماده ١٦

١ هرزن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ گونه محدوديت از نظرنژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داري حقوق مساوي مي باشند.

٢ ازدواج بايد با زضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

٣ خانواده زکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ١٧

١ هرشخصي، منفرداً يا به طور اجتماع حق مالکيت دارد.

٢ احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالکيت محروم نمود.

ماده ١٨

هرکس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن ازادي تعيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هرکسي مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور عمومي برخوردار باشد.

ماده ١٩

هرکسي حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقيده خود بيم و اضطرابي نداشته بآشد و در کست اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام و سايل و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

ماده ٢٠

١ هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.

٢ هيچ کس رانمي توان مجبور به شرکت در اجتماعي کرد.

ماده ٢١

١ هرکس حق دارد که در ادارۀ امور عمومي کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويند.

٢ هرکس حق دارد با تساوي شرايط به مشاعل عمومي کشور خود نايل آيد.

٣ اساس ومنشاقدرت حکومت، ارادۀ مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و بارعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي راتامين نمايد.

ماده ٢٢

هر کسي به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيب اوست با رعايت تشکيلات و منابع هرکشور به دست آورد.

ماده ٢٣

١ هرکسي حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و زضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرارگيرد.

٢ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيض در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.

٣ هر کسي که کار مي کند به مزد منصانه و رضايت بخشي ذي حق مي شود که زندگي او و خانواده اش را موافق شوون انساني تامين کند وآن را در صورت لزو با هر نوع و سايل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد.

٤ هر کسي حق دارد که براي دفاع از منابع خود باديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند.

ماده ٢٤

هرکسي حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معفول ساعات کار و مرخصيهاي ادواري با اخذ حقوق ذي حق مي باشد

ماده ٢٥

١ هر کس حق دارد که سطح زندگاني او، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري ، نقص اعضاء بيوگي، پيري يا درتمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده انسان، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود.

٢ مادران و کودکان حق دارند که ازکمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند که همه از يک نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.

ماده ٢٦

١ هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاتي باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تاهمه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.

٢ آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شوند که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه صلح، تسهيل نمايد.

٣ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران او لويت دارند.

ماده ٢٧

١ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، ازفنون و هنر ها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم باشد.

٢ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي و فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.

ماده ٢٨

هر کس حق دارد بر قراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهايي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ٢٩

١ هرکس در مقابل آن حامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد.

٢ هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهايي خود، فقط تابع محدوديتهايي است که به وسيله قانون، منحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.

٣ اين حقوق و آزاديها، در هيچ موردي نمي تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ٣٠

هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به مرجب آن بتواند تحريک از حقوق و آزاديهاي مندرج دراين علاميه را از بين ببرد ويا در آن راه فعاليتي بنمايد.

Monday, September 24, 2007

Universal Decleration of Human Rights - English

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly Resolution 217 A (III) of 10 December 1948

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedoms,

Whereas member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now therefore,

The General Assembly

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2
1. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
2. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11
1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense.
2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13
1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14
1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15
1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16
1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
2. Marriage shall be entered into only with free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20
1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21
1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23
1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment.
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25
1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26
1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27
1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29
1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.